Regulamin

1.Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Firmę Ema-Soft Sp.J. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańska 47, zarejestrowaną w Ewidencji pod nr KRS: 0000089553 , NIP 697-177-64-04, REGON 410361551 zwana dalej SPRZEDAWCĄ

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem: ul. Słowiańska 47, 64-100 Leszno, pod adresem poczty elektronicznej ema_soft@le.onet.pl, pod numerem telefonu: 65 529 71 60. Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem

2.Oferta sklepu zbudowana jest na podstawie informacji dostarczonych przez producentów i dystrybutorów opublikowanych w ich materiałach informacyjnych , katalogach itp. Sprzedawca dołożył wszelkich starań , aby podane przez niego informacje były rzetelne i prawdziwe, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej , majątkowej za zmiany wprowadzone przez producentów. Zdjęcia produktów mogą w nieznaczny sposób odbiegać od oryginałów.

3. Zawartość sklepu internetowego https://ema-soft.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

4.Wszystkie ceny podane na https://ema-soft.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów transportu towarów do Klienta. Koszt transportu ze względu na różne gabaryty towarów jest każdorazowo określany po złożeniu zamówienia i przedstawiany do akceptacji Klienta.

5.Zamówienia w sklepie internetowym https://ema-soft.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu https://ema-soft.pl wypełniając stosowny formularz na stronach sklepu, Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

6.Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego https://ema-soft.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Prawo, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego https://ema-soft.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego https://ema-soft.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.W przypadku sprzedaży promocyjnej w czasie przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

10. Firma Ema-Soft Sp.J. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji gdy podana na https://ema-soft.pl cena będzie nieprawidłowa na wskutek błędu systemu informatycznego. Zastrzega się prawo dokonywania zmian cen towarów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania i wycofywania poszczególnych towarów do oferty Sklepu.

11.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych ,a przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez Sprzedawcę.

12. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, warunków dostawy opisanych w dziale DOSTAWY.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia , w przypadku, gdy podane przez Klienta jego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

14. Złożenie zamówienia będzie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą poczty elektronicznej z podaniem wszystkich szczegółów związanych z płatnością.

15.Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest w danej chwili niedostępny w magazynie Sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

16. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT oraz wymagane przepisami prawa inne dokumenty jak instrukcje, karty gwarancyjne lub certyfikaty.

17.Wszystkie towary w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Jakiekolwiek naprawy, modernizacje towaru w okresie gwarancji oznacza iż towar taki definitywnie traci prawa gwarancyjne

18.Należność za zamówione artykuły regulowane są przy odbiorze za pobraniem lub w formie przedpłaty przelewem

19.Należność w formie przedpłaty należy kierować na konto Sprzedawcy

EMA-SOFT Elżbieta Elmanowicz Piórek, Mariusz Piórek sp.j.

mBank Nr konta: 98 1140 2004 0000 3602 7770 9693

20.Zamówienie kierowane jest do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto Sprzedawcy.

21.Zamówione artykuły są wysyłane w ciągu 24 godz. od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty wpływu zapłaty na konto Sprzedawcy i są dostarczane przez firmę spedycyjną wskazaną przez Sprzedawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy

22.Chwila wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest data przekazania zakupionego towaru przez firmę spedycyjną.

23. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

24.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

25.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny .

26.Reklamacja powinna zawierać co najmniej

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

27. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

28.W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedawcy oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedawcy komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

29.Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Ema-Soft Sp.J. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

30.Reklamacje związane z nieprawidłowo naliczonymi koszty dostawy lub nieprawidłowymi towarami znajdującymi się w koszyku zamówień można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu bądź poprzez formularz reklamacyjny .

31.Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. Sprzedawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak , nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

32.Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

33.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

34.Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Ema-Soft Sp.J. jest gł. specjalista ds. Reklamacji.

35.W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

36. Sprzedawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak , nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

37. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronach https://ema-soft.pl należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ema_soft@le.onet.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres „EMA-SOFT” Elżbieta Elmanowicz-Piórek,

Mariusz Piórek, Spółka Jawna, ul. Słowiańska 47, 64-100 LESZNO,

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

38. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login ………………………………………………………

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

39. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na https://ema-soft.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

40. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

41. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres

EMA-SOFT” Elżbieta Elmanowicz-Piórek, Mariusz Piórek, Spółka Jawna , ul. Słowiańska 47, 64-100 LESZNO, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

42.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

43.Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Ema-Soft Sp.J. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

44.Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

45.Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

46.Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu
https://ema-soft.pl .
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego https://ema-soft.pl . Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin / nie wliczając to dni zwyczajowo przyjętych za dni wolne od pracy/

47.Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

48.Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

49.W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie Ema-Soft Sp.J. ul. Słowiańska 47, 64-100 LESZNO, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

50.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

51.Kupujący obowiązany jest w każdym przypadku do wykazania aktów staranności związanych z odbiorem towaru , pod rygorem utraty wszelkich roszczeń względem Sprzedającego. Każda przesyłka z zakupionym towarem jest ubezpieczona. W przypadku stwierdzenia lub choćby podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana – po stronie Klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Niespisanie takiego protokołu oznacza jednoznacznie , iż kończy się odpowiedzialność firmy Ema-Soft Sp.J. i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

52.W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedawca.. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Ema-Soft Sp.J. zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedawcy.

53..Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

W przypadku towarów wielkogabarytowych koszt dostawy zamówionego towaru ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym drogą telefoniczną lub elektroniczną.[i]

54.W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

55.Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym
https://ema-soft.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

56.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu https://ema-soft.pl

57.Kupujący wraz z rzeczą sprzedaną otrzymuje od Sprzedawcy oświadczenie gwarancyjne

które otrzymał od Gwaranta.

58.Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

59. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

60.Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

61.Oferta Sprzedawcy jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, umowa kupna sprzedaży zawierana jest na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i w języku polskim.

62. Ema-Soft Sp.J. siedzibą w Lesznie przy ul. Słowiańska 47 jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym https://ema-soft.pl Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności i instytucjom kredytującym zakup towarów w przypadku korzystania z ich usług.. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Ema-Soft Sp.J. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

63.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedawcy. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres „EMA-SOFT” Elżbieta Elmanowicz-Piórek, Mariusz Piórek, Spółka Jawna , ul. Słowiańska 47, 64-100 LESZNO po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedawcy..

64.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego
https://ema-soft.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym
https://ema-soft.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

65.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego